Bungee Jumping - Bungee Harrachov - Bungee Zvíkov - Bungee Orlík - Bungee Brno - Bungee Chomutov - Jiří Stolín, Xtreme Sports
Bungee Jumping Harrachov
televizní věž rozhodčích
sezóna: leden až prosinec


+420 607 232 070

PO-NE: 9-20 hodin

   

  Zakoupit poukaz

  Bungee Jumping Harrachov

  Ceník seskoků

  Jak se k nám dostanete

  Termíny seskoků

  Tričko + Bungee Video

  Reference

  Jak uplatnit poukaz

  

  Poptávka akce

  Chcete se dozvědět víc?
  Napište nám na email
  bungyjump@seznam.cz
  a vytvoříme vám nezávaznou
  nabídku pro vaši akci.


  Sjednání schůzky

  Osobní schůzka je nejlepší
  pro vyjasnění záměru!
  Sjednejte si schůzku na
  našem telefonním čísle:
  +420 607 232 070


  Kontaktní údaje

  Jiří Stolín, Xtreme Sports
  Větrná 1492
  468 51 Smržovka

  IČO: 689 66 369
  DIČ: CZ7711262592
  bungyjump@seznam.cz
  telefon: +420 607 232 070

  Pension Eliška
  Přijeli jste do Harrachova
  na víkend a hledáte příjemné
  ubytování? Tak pro Vás je tu
  Pension Eliška necelých 800 m
  od Televizní věže v Harrachově
  Kde se skáče celoroční Bungee
  Jumping.

 

Bungee Jumping Harrachov ... jediný freestylový celoroční Bungee Jumping v České republice a v Evropě

Zakoupit poukaz Bungee Harrachov Ceník skoků Kde skáčeme Termíny skoků
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na dodání zboží nebo služby uzavřené mezi Jiří Stolín, Xtreme Sports, se sídlem Větrná 1492, 468 51 Smržovka, IČO 689 66 369, tel. 607 232 070, bungyjump@seznam.cz („Jiří Stolín“) a zákazníkem.

Jiří Stolín sděluje, že neplatí omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby („zážitku“), není-li u jednotlivé nabídky v internetovém obchodě uvedeno jinak.
Jiří Stolín neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku nebo obdobné platby, ale bude účtovat náklady na dodání. Ceny jsou uváděny v Kč daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

Je-li stranou smlouvy spotřebitel, je oprávněn odstoupit od smlouvy podle čl. 6.2 těchto OP. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, není-li v internetovém obchodě uvedeno jinak. Platnost služby je omezena. Období pro uskutečnění rezervace může být kratší, než platnost zážitku, zejména z důvodu poskytování zážitku jen v sezóně. Jiří Stolín je oprávněn odepřít plnění služby v případě, že zákazník, popř. další osoby přítomné se zákazníkem, budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, případně když zákazník nebude zdravotně způsobilý zážitek využít a v takovém případě Jiří Stolín není povinen vrátit cenu zážitku. O zdravotní způsobilosti zákazníka rozhoduje osoba, která řídí plnění služby na místě plnění. Uvede-li zákazník při nákupu nebo rezervaci služby nebo nákupu zboží chybně e-mail zákazníka, Jiří Stolín nevrací zaplacenou cenu zážitku a neodpovídá za škodu, která vznikla v souvislosti s uvedením chybného e-mailu, a to ani v případě, že se e-mail vrátí jako nedoručitelný.

Je-li stranou smlouvy spotřebitel, řídí se smlouva zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy podle OZ.

1. Vymezení pojmů
1.1. Objednatelem je osoba, která koupí nebo má v úmyslu koupit zážitek nebo zboží.
1.2. Zákazník je objednatel nebo osoba, které má být plněno ze smlouvy.
1.3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Jiří Stolín nebo s ní jinak jedná.
1.4. Internetový obchod je webová stránka www.bungyjump.cz, www.xtreme-sports.cz a www.bungee-harrachov.cz na které zákazník může nakoupit službu nebo zboží.

2. Informace o ochraně osobních údajů
2.1. Jiří Stolín v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro splnění právní povinnosti nebo z důvodu oprávněného zájmu bude zpracovávat osobní údaje fyzických osobu v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefon. Osobní údaje jsou kategorie adresní a identifikační.
2.2 Jiří Stolín informuje, že:
(i)osobní údaje budou zpracovávány pro účel: evidence, zpracování nabídky, uzavření smlouvy, plnění smlouvy, provedení rezervace, informování dodavatele zážitku o nástupu zákazníka k plnění zážitku, dodání zboží nebo vyřízení reklamace, a to na základě některého právního důvodu zpracování;
(ii)mezi další příjemce osobních údajů patří: osoba odpovědná za zákazníka v místě plnění služeb Jiří Stolín, dopravce nebo držitel poštovní licence, instituce ze zákona, pojišťovna firmy Jiří Stolín
(iii)bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smlouvy a na dobu dalších 3 let po skončení smlouvy;
(iv)zákazník má právo požadovat od Jiří Stolín přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, dále má zákazník právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a na přenositelnost osobních údajů k jinému správci;
(v)poskytnout osobní údaje není povinností a poskytne-li zákazník osobní údaje se souhlasem, má právo souhlas odvolat,
(vi)zákazník má právo podat stížnost na způsob zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz;
(vii)nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování zákazníků.
(viii) zákazník má právo získat od Jiří Stolín potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných osobních údajů.
2.3 Žádosti, námitky a jiné uplatnění práv lze zasílat do sídla Jiří Stolín nebo na e-mail: bungyjump@seznam.cz
2.4 Jiří Stolín podrobněji sděluje, že fyzická osoba má právo na výmaz osobních údajů, jestliže
(i)osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, ke kterém byly zpracovávány,
(ii)fyzická osoba odvolá souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
(iii)fyzická osoba vznese námitky proti zpracovávání osobních údajů zpracovávaných společností Jiří Stolín na základě právního důvodu oprávněný zájem správce nebo vznese námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování,
(iv)osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
(v)osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
(vi)osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s obchodními sděleními.
2.5 Zákazník spolu se souhlasem s těmito OP bere na vědomí, že Jiří Stolín je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna využít v souvislosti s prodejem služeb nebo zboží jeho e-mail za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se obdobných služeb nebo zboží zakoupených zákazníkem. Zákazník je oprávněn souhlas odvolat.

3. Uzavření smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek Jiří Stolín dodat zákazníkovi službu nebo zboží, závazek zákazníka zaplatit za službu nebo zboží cenu a službu nebo zboží čerpat za podmínek dle těchto OP.
Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany Jiří Stolín. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Zákazník, který není objednatelem, se stává oprávněnou osobou ze smlouvy až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas, zejména rezervaci služby prostřednictvím emailové adresy bungyjump@seznam.cz rezervací termínu služby, prodloužením doby platnosti služby, nástupem k plnění služby nebo převzetím zboží. Objednatel je povinen seznámit zákazníka se smlouvou a těmito OP. Do projevení souhlasu se smlouvou a těmito OP zákazníkem má práva ze smlouvy objednatel.
3.1 Objednávka
Objednat službu nebo zboží lze (i)e-mailem, (ii)telefonicky nebo (iii)osobně.
Objednáním telefonicky či e-mailem objednatel potvrzuje, že se seznámil s OP v internetovém obchodě a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Objednávku odešle objednatel do Jiří Stolín emailem na bungyjump@seznam.cz Smlouva je uzavřena převzetím poukazu emailem či poukazu a zboží od dopravce. Zaplacením faktury, zákazník stvrzuje seznámení s obchodními podmínkami.
3.2 Potvrzení objednávky
Potvrzení objednávky provádí Jiří Stolín e-mailem. Jiří Stolín si vyhrazuje právo nepotvrdit a nepřijmout objednávku a neuzavřít smlouvu, a to i bez udání důvodů. Nabídku učiněnou během telefonického hovoru Jiří Stolín potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě, zejména e-mailem. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas e-mailem a zaplacením faktury.
3.3 Plnění smlouvy
Službu Jiří Stolín splní zákazníkovi, který bude čerpat službu v době platnosti služby, kdykoliv v době platnosti služby. Jiří Stolín splní smlouvu na dodání zboží a povinnost odevzdat zboží tím, že zákazník zboží převezme od Jiří Stolín, přepravce nebo dodavatele.
Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečné účasti na službě. Informace o případných omezeních a dokumentech nutných k plnění služby nebo užívání zboží (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, zdravotní prohlídka) jsou uvedeny v nabídce v internetovém obchodě u služby nebo u zboží. Zákazník je povinen předložit při plnění zážitku všechny potřebné dokumenty nutné k účasti na zážitku.
Jiří Stolín není povinna vrátit cenu zážitku v případě, že se zákazník neprokázal platnými nebo úplnými dokumenty, které jsou v souvislosti s poskytnutím zážitku požadovány.
Zákazník využívá službu zcela na svou vlastní odpovědnost. Zákazník je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo plnění služby.
Zákazník se před čerpáním služby prokáže platným kódem zážitku. Pokud zákazník nepředloží před poskytnutím zážitku platný kód služby, nebude mu služba splněna a Jiří Stolín není povinna vrátit cenu služby.
Zákazník, který je mladší než 15 let, je oprávněn čerpat službu jen za doprovodu a dohledu zákonného zástupce, jinak Jiří Stolín není povinen službu plnit a není povinen vrátit cenu služby. Zákazník, který je mladší 18 let a starší 15 let je povinen poskytnout písemný souhlas zákonného zástupce s čerpáním zážitku bez doprovodu, jinak Jiří Stolín není povinna službu plnit a není povinna vrátit cenu služby.
3.4 Platnost služby
Doba platnosti služby je zpravidla 3 – až 12 měsíců, pokud nebyl poukaz zakoupen na konkrétní datum a je uvedena v emailu – potvrzení objednávky a na faktuře o službě. Poukaz na službu zakoupený na konkrétní službu má platnost pouze v daný den, není-li uvedeno jinak. Po uplynutí doby platnosti služby zaniká právo zákazníka na poskytnutí služby a zaniká povinnost Jiří Stolín splnit službu. Období pro uskutečnění rezervace může být kratší než platnost služby, zejména z důvodu poskytování služby jen v sezóně.
V případě zániku doby platnosti služby nemá zákazník právo na vrácení ceny zážitku.
3.5 Prodloužení platnosti služby
Zákazník je oprávněn žádat o prodloužení platnosti služby. Jiří Stolín není povinen prodloužení sjednat. Platnost služby Jiří Stolín může prodloužit o další 12 měsíců. - seskok v Harrachově za cenu 1.000 Kč, a to pouze jednou. Služba nemůže být směněna zpět za peníze. - seskok v Chomutově za cenu 1.500 Kč, a to pouze jednou. Služba nemůže být směněna zpět za peníze. - seskok v z jeřábu z 50 metrů za cenu 1.500 Kč, a to pouze jednou. Služba nemůže být směněna zpět za peníze. - seskok v z jeřábu z 110 metrů za cenu 2.500 Kč, a to pouze jednou. Služba nemůže být směněna zpět za peníze.
Dohodu o prodloužení platnosti služby je nutné uzavřít nejpozději v poslední den platnosti služby. Dohodu lze uzavřít emailem.

4. Cena a platební podmínky
Cena je uvedena v objednávce. Cena v objednávce má přednost před cenou v internetovém obchodě.
Cena může být uhrazena některým z následujících způsobů:
a) Převodem z bankovního účtu,
b) Hotově nebo platební kartou na adrese Jiří Stolín, Větrná 1492, 468 51 Smržovka po předchozí dohodě
c) Jiným způsobem uvedeným v internetovém obchodě.
Ceny jsou uváděny v Kč včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

5. Doručení poukazu na službu a zboží
5.1 Doručení na adresu dodání
Jiří Stolín se zavazuje doručit poukaz na službu, je-li vydáván, zákazníkovi na místo, které je uvedeno v objednávce jako místo dodání.
Za odevzdání poukazu na službu se považuje jeho převzetí zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání nebo místě plnění. Zákazník nebo jiná osoba svým podpisem stvrdí převzetí poukazu na službu.
V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno poukaz na službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí poukazu na službu od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Pokud zákazník takto poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a podat stížnost Jiří Stolín stejným způsobem, jako podává reklamaci.
V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek energií a surovin, kolektivní spory a jiné pracovněprávní spory se zaměstnanci stejně jako výpadek důležitého, těžko nahraditelného dodavatele, epidemie. Tyto jmenované okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud nastanou u subdodavatele.
Má-li Jiří Stolín zákazníkovi poukaz na službu odeslat, je zákazníkovi odevzdáno v okamžiku, kdy mu ho předá dopravce.
Je-li Jiří Stolín v prodlení s odevzdáním zboží, může zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li Jiří Stolín svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník poskytl. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Jiří Stolín odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo zákazník sdělil Jiří Stolín před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Jiří Stolín vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy zákazníkovi všechna peněžitá plnění, která podle smlouvy uhradil.
5.2 Osobní odběr
Zákazník je oprávněn po dohodě s Jiří Stolín odebrat poukaz na službu, nejpozději do 14 dnů po objednání, není-li sjednáno jinak.
5.3 Dodání e-mailem
Dodání e-mailem je možné zvolit, nabízí-li jej internetový obchod, a je-li to podle povahy zážitku možné.

6. Odstoupení od smlouvy
6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany Jiří Stolín
Jiří Stolín má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
(i)V případě zrušení poskytování služby
Jiří Stolín si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od smlouvy v případě zrušení poskytování služby nebo prodeje zboží. O zrušení poskytování služby nebo prodeje zboží informuje Jiří Stolín zákazníka do 5 dnů od okamžiku, kdy se o zrušení Jiří Stolín dozví. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení zaplacené ceny.
(ii)Z důvodu podstatného porušení povinnosti ze smlouvy zákazníkem
Jiří Stolín je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti zákazníkem. Podstatným porušením povinnosti je zejména případ, kdy zákazník nepředloží řádné dokumenty potřebné pro plnění služby, nedostaví se na místo plnění v rezervovaném termínu, dostaví se na místo plnění ve stavu nezpůsobilém pro plnění služby, zejména když je zákazník pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, nebo když další osoby přítomné se zákazníkem budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, zákazník použije poukaz na službu či jeho obsah v rozporu se smlouvou, zákazník mladší 15 let se dostaví bez zákonného zástupce, zákazník mladší 18 let a starší 15 let se dostaví bez písemného souhlasu zákonného zástupce nebo v jiném případě, kdy je uvedeno, že Jiří Stolín nevrací cenu zážitku nebo jinou platbu. V případech uvedených v tomto odstavci Jiří Stolín nevrací cenu služby vzhledem k tomu, že Jiří Stolín má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny zážitku a Jiří Stolín je oprávněna jednostranně započíst smluvní pokutu na vrácenou cenu zážitku. (iii) Z důvodu nepochybné chyby v psaní
Jiří Stolín je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že zákazník koupil službu nebo zboží za cenu, která zjevně neodpovídá ceně obvyklé a je nepochybné, že jde o chybu v psaní. Zejména zjevně neodpovídá cena, která je o řád nižší než cena obvyklá, kdy je nepochybné, že u ceny zážitku nebo zboží v internetovém obchodě nebo na dokladu ke koupi chybí z důvodu chyby v psaní některá číslice v kupní ceně. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení zaplacené ceny.
6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
(i) V případě podstatného porušení smlouvy ze strany Jiří Stolín. Zákazník má v tomto případě právo na vrácení zaplacené ceny.
(ii)Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, ve lhůtě:
(a)14 dní od uzavření smlouvy na službu
(b)v případě odstoupení od smlouvy na dodání zboží ve lhůtě 14 dní od převzetí poukazu na službu / zboží - spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce.

Výše uvedené platí, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, zejména v internetovém obchodě, nebo telefonicky.
Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Jiří Stolín, zejména formulářem pro odstoupení od smlouvy, který je oprávněn, nikoliv povinen užít.
V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Poukaz na službu, které spotřebitel od Jiří Stolín obdržel, musí být Jiří Stolín vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.
V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením poukazu na službu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení poukazu na službu, jestliže poukaz na službu nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Za předchozí výslovný souhlas zákazníka se zejména považuje zahájení čerpání služby.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí Jiří Stolín peněžní prostředky přijaté od spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Jiří Stolín od spotřebitele přijala, nebo jinak, bude-li s tím spotřebitel souhlasit a nevzniknou-li tím spotřebiteli další náklady.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Jiří Stolín není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží poukaz na službu a jeho příslušenství.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Jiří Stolín nabízí, vrátí Jiří Stolín spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
Spotřebitel odpovídá Jiří Stolín pouze za snížení hodnoty poukazu na službu a jeho příslušenství, které vzniklo v důsledku nakládání s touto službou / zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zásilky. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Jiří Stolín oprávněna jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro spotřebitele s výjimkou úhrad podle § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834 OZ.

7. Rezervace termínu, storno rezervace
7.1 Rezervace termínu
Návrh rezervace je zákazník povinen provést nejpozději tři týdny před zamýšleným čerpáním služby a nejpozději 3 týdny před koncem platnosti poukazu na službu. Je-li v informaci o službě nebo v internetovém obchodě v popisu služby uvedeno, že služba je poskytována v sezóně, je zákazník povinen provést návrh rezervace nejpozději v době uvedené v informaci o službě nebo v popisu služby v internetovém obchodě a liší-li se doby, pak v době, která nastane dříve. Zákazník není oprávněn rezervovat službu na termín, který nastane po konci platnosti poukazu na službu nebo po konci sezóny, skončí-li platnost poukazu služby před začátkem sezóny nové. Návrh rezervace se provádí prostřednictvím emailu, kdy za návrh se považuje datum a čas odeslání emailu zákazníkem a zákazník rezervací vyjadřuje souhlas s těmito OP.
Jiří Stolín po obdržení návrhu rezervace zašle shrnutí rezervace na zákazníkem zadaný e-mail. Rezervace je dokončena v okamžiku, kdy Jiří Stolín odešle potvrzení rezervace na zákazníkem zadaný e-mail. Potvrzením rezervace se rezervace stává závaznou. Není-li zákazníkovi potvrzení rezervace odesláno na e-mail, není rezervováno a Jiří Stolín nemá povinnost plnit.
Jestliže navržený termín rezervace předchází uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. 6.2 těchto OP, zákazník výslovně souhlasí s tím, aby služba byla splněn před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
7.2 Storno rezervace ze strany Jiří Stolín
Jiří Stolín má vždy zájem na tom, aby se zážitek uskutečnil v rezervovaném termínu, nicméně je oprávněna rezervaci stornovat tak, jak je uvedeno níže. Není-li níže uvedeno jinak, nemá zákazník právo na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti se stornovanou rezervací.
(i)Stornuje-li Jiří Stolín rezervaci více než 7 dní před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, zákazník má právo na sjednání nového termínu rezervace v rámci platnosti zážitku. V takovém případě neplatí omezení doby pro rezervaci uvedené v čl. 7.1 těchto OP.
(ii)Stornuje-li Jiří Stolín rezervaci v době od 7 dnů včetně do 24 hodin včetně před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, zákazník má právo na sjednání nového termínu zážitku v rámci platnosti zážitku.
(iii)Stornuje-li Jiří Stolín rezervaci méně jak 24 hodin před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, zákazník má právo na sjednání nového termínu rezervace v rámci platnosti zážitku a na prodloužení poukazu o 12 měsíců.
(iv)Stornuje-li Jiří Stolín rezervaci z důvodu mimořádné, nepředvídatelné nebo neodvratitelné překážky vzniklé nezávisle na její vůli („vyšší moc“), která Jiří Stolín brání plnění povinnosti podle těchto OP, zejména zemětřesení, sesuv půdy, erupce sopky, vichřice, vánice, lijáky, záplavy a povodně, úder blesku, výpadek energie, epidemie, pandemie, státní bankrot, občanské nepokoje, stávky, převraty, revoluce, vyhlášení stanného práva, vyhlášení nouzového stavu, jiná mimořádná opatření veřejných orgánů, propuknutí války, zákazník má právo na sjednání nového termínu zážitku po odpadnutí vyšší moci. Vyšší mocí podle těchto OP je i nepřízeň počasí u zážitků, na jejichž řádné uskutečnění nebo bezpečnost má počasí negativní vliv nebo jiný důvod uvedený v popisu zážitku v internetovém obchodě. V takovém případě neplatí omezení doby pro rezervaci uvedené v čl. 7.1. těchto OP. V případě storna rezervace z důvodu vyšší moci nemá zákazník právo na náhradu cestovních nákladů.
7.3 Storno rezervace ze strany zákazníka
(i)Stornuje-li zákazník rezervaci více než 7 dní před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, pak má právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti zážitku, jedná se o seskok v Harrachově nebo Chomutově
(ii)Stornuje-li zákazník rezervaci více než 30 dní před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, pak má právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti zážitku, jedná se o seskok z jeřábu z 50 metrů nebo 110 metrů
(iii)Stornuje-li zákazník rezervaci 7 dní včetně a méně před sjednaným termínem, nemá právo na náhradní termín ani na vrácení ceny zážitku a smlouva končí, jedná se o seskok v Harrachově nebo Chomutově
(iiii)Stornuje-li zákazník rezervaci 30 dní včetně a méně před sjednaným termínem, nemá právo na náhradní termín ani na vrácení ceny zážitku a smlouva končí, jedná se o seskok v Harrachově nebo Chomutově
Uvede-li Jiří Stolín v internetovém obchodě u konkrétního služby jiné podmínky storno rezervace, má tento jiný způsob přednost před těmito OP.

8. Změna, reklamační řád, mimosoudní řešení sporů, odpovědnost za újmu, smluvní pokuta
8.1 Reklamační řád
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Jiří Stolín odpovídá zákazníkovi, že poukaz na službu a zboží při převzetí nemá vady. Zejména Jiří Stolín odpovídá zákazníkovi, že poukaz na službu / zboží:
(i)odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
(ii)je vhodné k účelu, pro který jej zákazník požaduje a s nímž Jiří Stolín souhlasil, a
(iii)je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Jiří Stolín odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:
(i)je poukaz na službu / zboží vhodné k účelu, k němuž se poukaz na službu / zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
(ii)zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení, zejména reklamou nebo označením (Jiří Stolín není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv), ledaže Jiří Stolín zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
Jiří Stolín neodpovídá za vady zboží, které vznikly nesprávným nebo vadným použitím, ani za případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé.
Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
Zákazník může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Jiří Stolín může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
Jiří Stolín odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který zákazník zboží koupil. K odstranění vady převezme Jiří Stolín zboží na vlastní náklady.
Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
(a)Jiří Stolín vadu zboží odmítl odstranit,
(b)se vada zboží projeví opakovaně,
(c)je vada zboží podstatným porušením smlouvy, nebo
(d)je z prohlášení Jiří Stolín nebo z okolností zjevné, že vada zboží nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.
Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná.
Odstoupí-li zákazník od smlouvy, Jiří Stolín vrátí zákazníkovi kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu zákazník prokáže, že zboží odeslal.
Jakmile zákazník zjistí vadu zboží nebo zážitku, vytkne ji bez zbytečného odkladu Jiří Stolín a zboží Jiří Stolín předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána (reklamace). Vytkl-li zákazník Jiří Stolín vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou zákazník nemůže vadné zboží užívat.
Zákazník v reklamaci uvede, jak se vada projevuje a své tvrzení vhodně doloží (pořídit fotografie, videozáznam, svědectví apod.).
Reklamaci uplatňuje zákazník v sídle Jiří Stolín na adrese Větrná 1492, 468 51 Smržovka po předchozí dohodě, písemně, osobně, nebo e-mailem na adresu bungyjump@seznam.cz. Reklamované zboží doručí na adresu sídla nebo na doručovací adresu Jiří Stolín na adrese Větrná 1492, 468 51 Smržovka
Zákazník je povinen sdělit Jiří Stolín, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Jiří Stolín je povinna vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
O reklamaci Jiří Stolín rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či zážitku potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Jiří Stolín se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
Jiří Stolín je povinna vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Zákazník odpovídá za snížení hodnoty reklamovaného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti zboží.
Jiří Stolín neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od Jiří Stolín, a to zejména doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami nebo následky spojenými.
Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s Jiří Stolín obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Jiří Stolín je oprávněn k prodeji služeb a zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.3 Odpovědnost za újmu
Zákazník, kterému vznikla při čerpání zážitku újma, je povinen se s návrhem na náhradu újmy obrátit na toho, kdo mu újmu způsobil.
Zákazník odpovídá Jiří Stolín za škodu, kterou způsobí v souvislosti s čerpáním zážitku
8.4 Smluvní pokuta
Je-li v těchto OP uvedeno, že Jiří Stolín nevrací cenu služby, znamená to, že Jiří Stolín má právo na zaplacení smluvní pokuty od zákazníka. Smluvní pokuta je sjednána za porušení povinnosti, pro kterou je v příslušném ustanovení OP uvedeno, že se cena služby nebo jiná platba nevrací. Výše smluvní pokuty je rovna ceně služby nebo výši jiné platby, která se nevrací. Jiří Stolín je oprávněna smluvní pokutu započíst na jakékoli peněžité plnění zákazníkovi.

9. Duševní vlastnictví
Veškeré materiály a informace v internetovém obchodě jsou výhradně duševním vlastnictvím Jiří Stolín nebo třetích osob. Tyto materiály a informace nesmí být použity nebo upravovány bez souhlasu Jiří Stolín. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob. Jiří Stolín není odpovědná za obsah jiných internetových stránek a za služby na nich nabízené. Fotografie se mohou u některých zážitků lišit od vlastního průběhu zážitku, obsah zážitku se však neliší.
Obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.1.2023

Bungee Jumping  TOPlist  @ 2013 Grafika a design: Jiří Stolín, Xtreme Sports  TOPlist  Bungee Jumping